Stabal Carrog

Stabal Carrog yw’r bwthyn mwyaf o’r tri ac yma roedd ceffylau’r fferm yn cael eu cadw ar gychwyn yr ugeinfed ganrif.

Yn dy mawr ac yn llawn o nodweddion gwreiddiol, mae digon o le i wyth o bobl mewn pedair llofft yn Stabal a gallwch gymeryd y tri bwthyn efo’i gilydd ar gyfer grwp o hyd at deunaw o bobl. Mae cot a chadair uchel ar gael.

Nodwch os gwelwch yn dda, fod Stabal a stepiau o un ystafell i'r llall ac felly'n anaddas i bobol gyda phroblemau cerdded.

Mae gwres tan-ddaear yn cadw’r llawr isaf yn gynnes gyda rheiddiaduron ar y llawr cyntaf. Rydym yn darparu eich tyweli i gyd yn rhad ac am ddim, mae pob gwely yn barod ar eich cyfer gyda digon o flancedi ychwanegol.

Wifi ar gael trwy'r bwthyn ond gan ein bod mewn ardal wledig, gall y cryfder amrywio o bryd i'w gilydd.

Gellir archebu gwyliau byr ar adegau penodol o'r flwyddyn. Rydym yn derbyn hyd at ddau gi fesul ty - £25 fesul ci fesul arhosiad - rhaid dilyn y rheolau.

Llawr Isaf
Mae yma gegin dderw fendigedig gyda nenfwd uchel, trawstiau a waliau cerrig gwreiddiol. Ceir ynddi bopty a hob trydan, popty meicro, rhewgell ac oergell, peiriant golchi llestri a pheiriant coffi. Mae’r bwrdd pin yn ddigon mawr i wyth person fwynhau pryd efo’i gilydd. Darperir llieiniau sychu llestri, cadach, menyg popty ayyb ar eich cyfer.

Mae lolfa ar wahan gyda seddi lledar i chi eistedd nol a mwynhau’r teledu, chwaraewr DVD a’r Nintendo Wii.

Mae amrywiaeth o DVD’s, gemau Wii, llyfrau, gemau a theganau ar gael i gadw pawb yn hapus ar ddiwrnod gwlyb!

Ystafell ymolchi fawr gyda bath hen-ffasiwn ar draed, cawod ar wahan a rheiddiadur i sychu tyweli.

Y Rhiwal – ystafell ddwbwl fawr, y rhiwal neu gartws gwreiddiol, gyda’r drysau mawr bellach yn ddau ddrws patio’n arwain i fan eistedd braf y tu allan – lle delfrydol i baned ben bora! Yn y Rhiwal ceir seddi cyfforddus, bwrdd coffi a theledu LCD ar y wal – lle i ymlacio oddi wrth weddill y teulu!

Llawr cyntaf
Ystafell ddwbwl arall gyda gwely pin sled – dyma’r llofft stabal a man cysgu’r gweision yn wreiddiol. Mwynhewch yr olygfa odidog dros gefn gwlad a’r mor yn y pellter. Gallwch weld mynyddoedd y Wicklow ar ddiwrnod clir. Mae sychwr gwallt yn y ddwy llofft dwbwl.
Ystafell gawod gyda thoiled a sinc.

Croglofft – gellir defnyddio hon fel ystafell deuluol o bedwar gwely sengl neu gau’r drws yn y canol i greu dwy ystafell ar wahan. Man delfrydol a chysurus i blant a dyma lle oedd yr haidd yn cael ei gadw yn wreiddiol.

Mae mannau eistedd o flaen a thu ôl y Stabal a gardd fawr i’w rannu yn y cefn. Mae digon o le parcio gyda lle ychwanegol i gwch neu drelar os oes angen.

Mae mannau eistedd o flaen a thu ol y Stabal a gardd fawr i'w rhannu yn y cefn. Mae BBQ nwy a chelfi ar gyfer pob bwthyn.

Mae cwt golchi ar gyfer defnydd pawb wrth ymyl y bythynnod gyda pheiriant golchi dillad a pheiriant sychu dillad. Darperir bowdwr golchi ar eich cyfer a does dim `mitars’.


Calendr/Archebu ar-lein...


image_01